มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ศิลปิน

พิริยะ ไกรฤกษ์

ทัศนศิลป์ - พระบรมราชวงศ์และข้าราชบริพาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เปิดงานนิทรรศการภาพลายเส้น “จากคอร์ฟูถึงภูพิงค์ พ.ศ. ๒๕๐๔–๒๕๐๗” ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ภาพทั้งหมดที่จัดแสดง นายพิริยะได้ทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบ รายได้ทั้งหมดจากการขายภาพได้พระราชทานสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพิริยะ ไกรฤกษ์ ตามเสด็จไปวาดพระบรมรูปทั้งที่เป็นส่วนพระองค์ และเมื่อทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ ในระหว่างประทับ ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เชียงใหม่ ในช่วงปี ๒๕๐๖–๒๕๐๗ ดังผลงานในชุดนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระอักษร

สีน้ำมันบนผ้าใบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินแด่สมเด็จพระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๖

สีน้ำมันบนผ้าใบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแบดมินตัน

สีน้ำมันบนผ้าใบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสรงพระบาทด้วยน้ำ ที่พสกนิกรชาวเชียงใหม่ถวายในพิธี “รดน้ำดำหัว”

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
19 x 27 ซม.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสน้ำตกแม่สา

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
18 x 25 ซม.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เดินป่าที่ผาน้อย

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
27 x 38 ซม.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
19 x 27 ซม.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปียนโน

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
27 x 38 ซม.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอัลโต แซกโซโฟน

สีน้ำมันบนผ้าใบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแคลริเนต

สีน้ำมันบนผ้าใบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบาริโทน แซกโซโฟน

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
27 x 38 ซม.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสเก็ตช์ภาพ

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
27 x 38 ซม.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสเก็ตช์ภาพ

ดินสอบนกระดาษ
19 x 27 ซม.

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑ (พระอิสริยยศขณะนั้น)

สีน้ำมันบนผ้าใบ
118 x 96 ซม.

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒ (พระอิสริยยศขณะนั้น)

สีน้ำมันบนผ้าใบ
118 x 96 ซม.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๓ (พระอิสริยยศขณะนั้น)

สีน้ำมันบนผ้าใบ
สมบัติของ: ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (พระอิสริยยศขณะนั้น)

ดินสอบนกระดาษ
19 x 27 ซม.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (พระอิสริยยศขณะนั้น) ทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปียนโน

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
19 x 27 ซม.

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเปียโน (พระอิสริยยศขณะนั้น)

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
27 x 38 ซม.

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (พระอิสริยยศขณะนั้น)

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
19 x 27 ซม.

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (พระอิสริยยศขณะนั้น)

สีน้ำมันบนผ้าใบ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (พระอิสริยยศขณะนั้น)

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
19 x 27 ซม.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ (พระอิสริยยศขณะนั้น)

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
18 x 25 ซม.

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (พระอิสริยยศขณะนั้น)

ดินสอบนกระดาษ
27 x 27 ซม.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (พระอิสริยยศขณะนั้น)

ดินสอบนกระดาษ
19 x 27 ซม.

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

สีน้ำมันบนผ้าใบ
สมบัติของ: สำนักพิมพ์สยามรัฐ

ม.ร.ว. เทพกมล เทวกุล

ปากกาบนกระดาษ
17 x 24.5 ซม.

ม.จ. พันธ์ุสวลี กิติยากร (ยศขณะนั้น)

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
19 x 27 ซม.

ม.ร.ว. กิตินัดดา กิติยากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชเลขา

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
19 x 27 ซม.

หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์

ดินสอบนกระดาษ
19 x 27 ซม.

พลเอก ถนอม กิตติขจร (ยศขณะนั้น)

ดินสอบนกระดาษ
17 x 25 ซม.

พล.ต.อ. นิด สุขุม

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
18 x 25 ซม.

พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ เชิญพระแสงราชศัสตรา ในพิธีสงกรานต์ “รดน้าดำหัว”

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
19 x 27 ซม.

ภาพเหมือนของข้าพเจ้า ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (พระอิสริยยศขณะนั้น)

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
18 x 26 ซม.

ภราไดย สุวรรณรัฐ

ดินสอบนกระดาษ
19 x 27 ซม.

สาวิตรี ฮุนตระกูล ขับร้อง

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
38 x 38 ซม.

เปรมินทร์ กัลยาณมิตร มหาดเล็ก

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
19 x 27 ซม.

สาวิตรี ฮุนตระกูล นักร้องวง อ.ส. วันศุกร์

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
27 x 38 ซม.

เดช ทิวทอง นักร้องวง อ.ส. วันศุกร์

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
27 x 38 ซม.

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved