มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

จารึกพ่อขุนรามคำแหง การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
974-8357-70-8
จำนวนหน้า
291 หน้า
หนังสือเล่มนี้เป็นการรายงานผลวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งผู้เขียนได้กระทำในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ให้เห็นว่าศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่ ๑ นั้น มิได้แต่งขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๙ (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13) ดังที่อ้างไว้ในจารึกดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะผู้วิจัยเห็นว่าโบราณวัตถุสถานที่กล่าวถึงในศิลาจารึก ตลอดจนการใช้คำและเนื้อหาของศิลาจารึกหลักนี้ไม่สอดคล้องกับจารึกหลักอื่น ๆ ของสุโขทัย

ราคา 120.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved