มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

พุทธศาสนนิทานที่เจดีย์จุลปะโทน

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ผู้แปล
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
ISBN
ไม่มี
จำนวนหน้า
241 หน้า

บทความในหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานจากการศึกษาภาพนูนต่ำปูนปั้นและดินเผาที่ประดับอยู่ที่ฐานเจดีย์จุลปะโทน จังหวัดนครปฐม ซึ่งขุดพบได้ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ (ค.ศ. ๑๙๖๘) โดยค้นคว้าเรียบเรียงจากหลักฐานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งปรากฏว่าศิลปกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนนิทาน จากพระคัมภีร์ “อวทาน” ในลัทธิหินยานนิกายสรรวาสติวาท อันเป็นเรื่องราวอภินิหารของ พระพุทธองค์และพระสาวกบางองค์ในชาติปางก่อนๆ ซึ่งต้นฉบับที่ยังเหลือมาจนถึงปัจจุบันมีเพียงภาษาสันสกฤตหรือที่แปลมาจากสันสฤตเท่านั้น พิริยะจึงสันนิษฐานว่า ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๒ ชาวเมืองนครปฐมแห่งอาณาจักรทวารวดีนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิหินยานที่ใช้พระคัมภีร์ภาษาสันสกฤต ซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ขัดแย้งกับความเชื่อแต่เดิมว่าเป็นภาพชาดกในพระคัมภีร์ “อรรถกถา” ของพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท จากความเชื่อที่ว่าดินแดนแถบเมืองนครปฐมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรสุวรรณภูมิและอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทแบบที่ถือปฏิบัติกันอยู่ในประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก

ราคา .- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved