มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชาดกในพุทธศาสนา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๐๐ – ๒๔๐๐

ผู้แต่ง
นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
ISBN
978-974-310-241-7
จำนวนหน้า
136 หน้า
ความเปลี่ยนแปลงของจิตรกรรมหมวดชาดกในพุทธศาสนา ผ่านศิลปกรรมกลุ่มจิตรกรรมฝาผนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชาดกในช่วงก่อนและหลังการเข้ามาของอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งผู้เขียนได้เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงของศิลปะเข้ากับบริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะในแง่ความคิดและความเชื่อ ซึ่งก่อนรับอิทธิพลตะวันตก เป้าหมายของพุทธศาสนิกชนคือ “วิมุตติ” การหลุดพ้นและนิพพาน แต่เมื่ออารยธรรมตะวันตกเน้นที่เหตุผลนิยม ความมุ่งหวังของคนปัจจุบันจึงยึดอยู่กับ “โลกียะ” คือการแสวงหาความสุขสบายและความร่ำรวย ดังนั้น จิตรกรรมไทยในอดีตจึงเสนอ “ความจริง” ในโลกทัศน์ของพุทธศาสนา ซึ่งแตกต่างจาก “ความจริงเชิงประจักษ์” ของคนสมัยใหม่

ดังที่แต่เดิมมา อิทธิพลของชาดกที่เคยเป็นพลังในการผลักดันสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยบรรลุอุดมคติทางพุทธศาสนานั้นจะอ่อนแรงลงไป ทว่าพุทธศาสนานั้นหาได้หยุดนิ่งหรืออ่อนแรงไปตามไม่ พุทธศาสนาได้ปรับตัวและพร้อมที่จะปรับตัวไปกับสังคมไทยอยู่เสมอ สังเกตได้จากเนื้อหาและรูปแบบของพุทธศิลป์ที่มีพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดจวบจนทุกวันนี้ ความเปลี่ยนแปลงของศาสนาและศิลปะนั้น หาใช่ดัชนีตัวชี้วัดความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยของสิ่งใดไม่ แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเครื่องสะท้อนภาพสังคมที่กำลังเติบโตและเคลื่อนไปทุกขณะ ซึ่งพุทธศาสนาและศิลปะต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

ราคา 110.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved