มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

Unseen Pre-Angkor

(พระขรรค์กำปงสวาย • สมโบร์ไพรกุก • เกาะแกร์ • เบงมาเลีย)
ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
ไม่มี
จำนวนหน้า
102 หน้า

โบราณสถานในกัมพูชาที่สร้างก่อนสมัยเมืองพระนคร (Pre Angkor) มีจำนวนน้อยกว่าที่สร้างขึ้นในสมัยเมืองยโศธรปุระหรือเมืองพระนคร คือนับตั้งแต่พระเจ้ายโศวรมันที่ ๑ (พ.ศ. ๑๔๓๒-๑๔๕๓/ ค.ศ. 889-910) สถาปนาเมืองพระนครเป็นราชธานี และส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารนอกเมืองพระนคร มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ ตระหนักว่า โบราณสถานเหล่านี้มีคุณค่าสูงในด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ จึงจัดทัศนศึกษาเพื่อให้ผู้สนใจได้มีโอกาสไปสัมผัสกับโบราณสถานสำคัญ ที่สร้างขึ้นในช่วงก่อนเมืองพระนคร เช่น กลุ่มปราสาทที่สมโบร์ไพรกุกและกลุ่มปราสาทที่เกาะแกร์ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีโอกาสแวะชมปราสาทเบงมาเลีย สร้างในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ ๒ (พ.ศ. ๑๖๙๓-๑๗๐๘/ ค.ศ. 1150-1165) และกลุ่มปราสาทพระขรรค์กำปงสวาย สร้างในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๕๗/ ค.ศ.1181-1214) ซึ่งถึงแม้ว่า ปราสาททั้งสองแห่งนี้จะสร้างขึ้นในสมัยเมืองพระนครแล้ว แต่ก็ตั้งอยู่บนเส้นทางการเดินทางอีกด้วย

ราคา 500.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved