มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

แหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง
วารุณี โอสถารมย์
ISBN
ไม่มี
จำนวนหน้า
36 หน้า

ในฐานะที่สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ (ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๔๙) มีพันธกิจและวัตถุประสงค์สอดคล้องกันประการหนึ่ง คือ การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่งานวิจัยวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและสาขาเกี่ยวเนื่องด้านโบราณคดีและทัศนศิลป์ จึงร่วมกันจัดกิจกรรม “เรียนรู้ เที่ยวชม ศิลปวัฒนธรรมในเกาะรัตนโกสินทร์: พิพิธทรรศนา วัดราชประดิษฐ์” อันเป็นการบูรณาการผลงานวิจัยเรื่อง “ศักยภาพและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์” (พ.ศ. ๒๕๕๔) ให้มีการต่อยอดด้วยกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมในเกาะรัตนโกสินทร์ ผ่านกิจกรรมการสัมมนาวิชาการและการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และอาจารย์พิชญา สุ่มจินดา นักประวัติศาสตร์ศิลปะ จากสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป้าหมายการจัดกิจกรรมถือเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้สนใจทั้งในและนอกประชาคมมหาวิทยาลัยและยังเป็นการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ดูชม และเข้าใจ

ราคา 60.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved