มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

กึ่งพุทธกาลพุทธศิลป์ไทย

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
978-974-7528-76-3
จำนวนหน้า
602 หน้า
จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางจำนงค์ ไกรฤกษ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕.

กึ่งพุทธกาลพุทธศิลป์ไทย กล่าวถึงงานศิลปกรรม ๓ กลุ่มใหญ่ คือ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ที่สร้างขึ้นในขอบเขตของพระอารามทางพุทธศาสนาในดินแดนของประเทศไทยปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการศึกษาพิริยะได้จำแนกรูปแบบศิลปะออกเป็นภาคกลาง เหนือ ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้กรอบอายุเวลาตั้งแต่ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๙ (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓) จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. ๑๙๕๗) ซึ่งเป็นปีกึ่งพุทธกาล นับเป็นผลงานการศึกษาศิลปะทั้งสามแขนง โดยเน้นความสืบทอดของพุทธศิลป์ในแต่ละภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมจนมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ความหมายของพุทธศิลป์แห่งชาติ ดังที่พิริยะเปรียบเปรยไว้ว่า “… เฉกเช่นแม่น้ำทั้ง ๔ สายจากภาคเหนือไหลมารวมกันเป็นเจ้าพระยา”

ราคา .- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved